က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္ ယေန႔ေခတ္၏ ေဒေဝါမ်ားကိုေလ့လာျခင္း

လူသားေတြမေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာေတြကို ေရွးလူႀကီးေတြက ဒဏၰာရီလာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ၊ သတၱဝါေတြ ရွိတယ္လို႔ အစဥ္အဆက္ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေရွးတုန္းကအသိပညာ အတတ္ပညာ မလုံေလာက္ခဲ့လို႔ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဂဃနဏ မသိရတဲ့ သဘာဝျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း ေရွးလူႀကီးေတြက ဒဏၰာရီလာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကလုပ္တယ္လို႔ အလြယ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမပုံေပၚက လူမေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာေတြမွာ နဂါးေတြရွိတယ္လို႔ သမုတ္ၾကသလို မိုးၿခိမ္းတာကိုလည္း ေဒေဝါလာလို႔အသံေပးတာဆိုၿပီး အယုံလြယ္တဲ့ ကေလးေတြကို ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ မသိဘူးဆိုတာကို […]

Advertisements
Read Article →

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သိပၸံပညာ

ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ သုေသတနေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါ ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ သိပၸံပညာနဲ႔ အျခားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားေတြနဲ႔ အတုအေယာင္ သိပၸံ (pseudoscience) ေတြကို ကြာျခားေစတဲ့ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။  သိပၸံသုေသတနတစ္ခုလုပ္တဲ့အခါမွာ ၄င္းသုေတသနတစ္ခုလံုးရဲ႕ အေျခခံအျဖစ္  ျခံဳငံုဆင္ျခင္နည္း(inductive reaso ning) နဲ႔ ထုတ္ယူဆင္ျခင္နည္း (deductive reasoning) တို႔ကို အဓိက အသံုးျပဳရပါတယ္။ ျခံဳငံုဆင္ျခင္နည္း […]

Read Article →

ယုတၱိအမွားမ်ား ၁

ယုတၱိအမွားဆုိသည္မွာ ယုတၱိေဗဒတြင္ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား ျငင္းခံုရာတြင္္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာတြင္ အမွားမ်ား၊ အလြဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ အျခားသူမ်ား၏ အျငင္းအခံုတြင္ ယုတၱိအမွားမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ အျငင္းအခံုတြင္ ယုတၱိအမွားမ်ား ကို ေရွာင္ရွားျခင္းသည္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးလိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အလြန္တရာ အေရးပါလွသည္။ ယုတၱိအမွားမ်ားကို မျမင္မိပါက ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရာတြင္ အမွန္တရားႏွင့္ […]

Read Article →

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သိပၸံပညာ

ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ သုေသတနေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါ ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ သိပၸံပညာနဲ႔ အျခားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားေတြနဲ႔ အတုအေယာင္ သိပၸံ (pseudoscience) ေတြကို ကြာျခားေစတဲ့ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံသုေသတနတစ္ခုလုပ္တဲ့အခါမွာ ၄င္းသုေတသနတစ္ခုလံုးရဲ႕ အေျခခံအျဖစ္ ျခံဳငံုဆင္ျခင္နည္း(inductive reasoning) နဲ႔ ထုတ္ယူဆင္ျခင္နည္း (deductive reasoning) တို႔ကို အဓိက အသံုးျပဳရပါတယ္။

Read Article →