နီကိုလာတက္စ္လာ၏ ကမာၻကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ တီထြင္မႈ ၁၀ ခု

“Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” — Nikola Tesla, 1892

တက္စ္လာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တီထြင္သူပါရမီရွင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရေသာ ေသာမတ္စ္အက္ဒီဆင္၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ ႏွင့္ ထိုစဥ္ေခတ္အခါက အေမရိကန္၏ ခရိုနီတစ္ဦးျဖစ္သူ သူေဌးႀကီး J.P Morgan ေပးေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ တက္စ္လာေသဆံုးေသာ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ တက္စ္လာ၏ တိုက္ခန္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ခန္းမ်ားသို႔၀င္၍ တက္စ္လာ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္သိမ္းယူခဲ့သည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ ၄င္းစာတမ္းမ်ားသည္ FBI ဌာနဆီေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔မသိေသးေသာ တက္စ္လာ၏ တီထြင္မႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပားက်န္ေနေသးသည္။

ယခု သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္ေျပာခ်င္သည္။ သူ႔အေၾကာင္းမွာ ဘယ္ႏွခါေျပာေျပာ ဘယ္မွာၾကားၾကားကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေတာ့ မရိုးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္တည္း ေဟာ္တယ္အခန္းငယ္ေလးထဲတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ၊ ဂုဏ္ပုဒ္ ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္မခံခဲ့ရေသာ္လည္း ကမာၻဆိုေသာ ၿဂိဳလ္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္၊ အနာဂတ္ႏွင့္စြမ္းအင္မ်ားကို မည္သူႏွင့္မွ မတူေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သူ နီကိုလာတက္စ္လာ(Nikola Tesla) ၏ ထိပ္တန္းတီထြင္မႈ ၁၀ ခုကို တင္ျပပါမည္။

၁ ။ Alternating Current — အားလံုး၏ အစ၊ တက္စ္လာ၏ တီထြင္မႈမ်ားအစျဖစ္သည္။ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ “1983 World’s Expo in Chicago” တြင္ တက္စ္လာသည္ အားလံုးအံ့ၾသသြားေစခဲ့ေသာ ေအစီ လွ်ပ္စစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အက္ဒီဆင္၏ ဒီစီလွ်ပ္စစ္ႏွင့္အျပိဳင္ျဖစ္လာသည္။ အက္ဒီဆင္ ႏွင့္ တက္စ္လာတို႔၏ လွ်ပ္စစ္အား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚအျမင္တြင္ မတူညီေတာ့။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဒီစီသည္ လူကို အႏၱရယ္မျဖစ္ေစေသာ္လဲ အလြန္ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ကို ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား၏ ခုခံအားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အားက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ေအစီ မွာမူ အႏၱရာယ္အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း အားက်ဆင္းမႈမရွိပဲ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလုပ္သည့္အခါတြင္ အက္ဒီဆင္သည္ တိရိစာၧန္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္တိုက္၍ ေအစီ ၏ ဆိုးက်ိဳးကို ျပသခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခု ေသဒဏ္ေပးရာတြင္ သံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံုကိုလဲ ထြင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ Edison-Tesla (GE-Westinghouse)Feud တြင္ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳရ၌ တက္စ္လာ၏ ေအစီ ကိုသာ အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

tesla_1342361389_600x275

စာဖတ္ေနေသာ တက္စ္လာ

၂ ။ အလင္းေရာင္ — တက္စ္လာသည္ အလင္းေရာင္ကို တီထြင္သူေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကမာၻႀကီးကို လင္းလက္ေစခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခုသင့္အိမ္တြင္ထြန္းညွိထားေသာ Florescent မီးသီးမီးေခ်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ ညအခါ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ နီယြန္မီးေရာင္စံုေခ်ာင္းမ်ားကို တီထြင္ေပးခဲ့သည္။

၃ ။ X-rays — လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္တို႔၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အားလံုးအသည္းအသန္ ေလ့လာေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တက္စ္လာသည္ ၄င္းတို႔အား အရွင္းလင္းဆံုးနားလည္ႏိုင္ရန္ သင္ျပခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ တီထြင္မႈအျဖစ္ X-ray ကို ကမာၻအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ X-ray ၏ အသံုး၀င္ပံုကို ကၽြန္ပ္တို႔အားလံုး သိၿပီးျဖစ္သည္။

၄ ။ ေရဒီယို — Guglielmo Marconi ဆိုေသာ တီထြင္သူတစ္ဦးသည္ ေရဒီယိုကို တီထြင္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ တက္စ္လာသည္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရဒီယိုအား တီထြင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ တီထြင္ထားေသာ အရာ ၂ မ်ိဳး US 645576 ႏွင့္ US 649621 တို႔တြင္ ေရဒီယိုကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေၾကာင့္ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ တက္စ္လာေသဆံုးၿပီးအခ်ိန္ေရာက္မွ ေရဒီယိုအားတီထြင္သူမွာ တက္စ္ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။

၅ ။ Remote Control — တက္စ္လာသည္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ N0.613809 ဟူေသာ အေ၀းထိန္း အရုပ္အရြယ္ ေရေမာ္ေတာ္ယဥ္ငယ္ေလးတစ္စီးကို ျပသခဲ့သည္။ ထိုယာဥ္၏ အရွိန္၊ ဒလက္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခား အခ်က္ျပမီးမ်ားကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ျပသြားခဲ့သည္။

၆ ။ Electric Motor — မတူညီေသာ စႊမ္းအင္ တစ္မ်ိဳး(ဥပမာ – အပူ၊ ေရ၊ လည္ပတ္မႈ) တို႔အား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကို တီထြင္ခဲ့သည္။ ယခုအသံုးျပဳေနၾကေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ တက္စ္လာ တီထြင္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

၇ ။ Robotics — တက္စ္လာ၏ အဆံုးအစြန္ေက်ာ္လြန္ေသာ တီထြင္မႈ အိုင္ဒီယာမ်ားသည္ Robot ဟုေခၚေသာ စက္ရုပ္မ်ား ဆီသို႔ေခၚေဆာင္သြားသည္။ လူကဲ့သို႔ လုပ္ရွားႏိုင္ေသာ စက္ရုပ္အား ခ်ျပခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ေခတ္ဦးျဖစ္ေသာ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ တက္စ္လာေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားမွာ “ေနာက္ပိုင္းမွာ လူအတု၊ သတၱ၀ါအတုေတြေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔မွာလဲ အသိညဏ္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားၿပီးေတာ့ေတာ့ ဆက္ၿပီး တီထြင္မႈေတြ လုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ အသိညဏ္ရွိတဲ့ကားေတြ၊ အသိညဏ္ရွိတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ အေဖာ္ေတြ ဒါေတြဟာ တကယ္ျဖစ္လာမွာပါ။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၈ ။ ေလဆာ
— တက္စ္လာ၏ တီထြင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေလဆာသည္ အဆိုးအေကာင္း ၂ ခုလံုး ျဖစ္ေစေသာ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။

၉ ႏွင့္ ၁၀ ။ Wireless Communications and Limitless Free Energy — ဤ ၂ ခုသည္ တစ္ခုအေပၚတစ္ခုမွီခိုေနသည္။”စၾကာ၀ဠာႀကီးထဲမွာ စြမ္းအင္အကူးေျပာင္းလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြျပည့္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာအတြင္း သင္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ တစ္ဖက္မွ ေပးလႊတ္လိုက္တဲ့ စြမ္းအင္ကို လက္ခံရယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။” တစ္ကမာၻလံုးအား အခမဲ့ ၀ိုင္ယာမဲ့ လွ်ပ္စစ္ေပးမည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံမ်ား၊ အပါအ၀င္ စာမ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ကမာၻလံုးသို႔ လြတ္လပ္စြာပို႔ေဆာင္ၾကမည္။ ဤစမ္းသပ္မႈကိုလဲ ေမာ္ဒယ္အေသးေလးလုပ္ကာ စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သည္။ ဂ်င္နေရတာရွိရာေနရာမွ ၂၅ မိုင္၀န္းက်င္အတြင္း ေျမႀကီးေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးသီးစိုက္လိုက္သည္ ႏွင့္ ထိုမီးသီးမ်ား မီးလင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုနည္းအတိုင္း တစ္ကမာၻလံုး လွ်ပ္စစ္အခမဲ့(ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္) ေပးရန္ တာ၀ါတိုင္ႀကီးတစ္ခုေထာင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသူ သူေဌးႀကီး J.P Morgan သည္ ဤစီမံကိန္းမေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ အရံႈးေပၚမည္။ ေအာင္ျမင္လွ်င္လည္း အခမဲ့ေပးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ရံႈးမည္ ဟူ၍ေတြးကာ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ တက္စ္လာ၏ ၀ိုင္ယာမဲ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ယခုေခတ္တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးအား အခမဲ့ လွ်ပ္စစ္ေပးမည့္ အရာအား မည္သူမွ ထပ္မထြင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

Ref:- Livescience.com

Advertisements

4 responses to “နီကိုလာတက္စ္လာ၏ ကမာၻကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ တီထြင္မႈ ၁၀ ခု

  1. ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ “1983 World’s Expo in Chicago” တြင္
    ဘယ္ဟာက အမွန္လဲဗ်။ ၁၈၉၃ လား၊ ၁၉၈၃ လား

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s