ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးသုန္းျခင္း၏ အစတြင္ ေရာက္ေနၿပီဟု စစ္တမ္းမ်ားမွ ေျပာၾကား

ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံး အခ်ိန္တန္လၽွင္ ေသဆုံးရသကဲ့သို႔ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာလဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသို႔ေရာက္လၽွင္ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ရစျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤမ်ိဳးတုံးမႈ ႏႈန္းမ်ားမွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး ယခု သုေတသီမ်ား၏ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ယခုအေျခအေနမွာ ျဖစ္သင့္သည္ထက္ အဆ ၁၀၀၀ ခန႔္ပိုမို မ်ားျပားေနသည္။

ဒိုင္နိုေဆာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ သန္းက မ်ိဳးတုန္းသြားခဲ့ၾကသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနိုင္ငံအရြယ္အစားခန႔္ရွိေသာ ဥကၠာခဲႀကီးတစ္လုံးသည္ တစ္စကၠန႔္လၽွင္ ၁၂ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မကၠစီကိုနို္င္ငံအနီး ကၽြန္းစြယ္တြင္ ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေနရာအနီးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ကာ တစ္ကမၻာလုံးနီးပါး ျမဳမႈန္မ်ား ဖုံးလႊမ္းသြား၍ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ေနေရာင္ျခည္ကင္းမဲ့ေနေစခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ေသာင္းခန႔္ၾကာခဲ့ရာ ကမၻာေပၚရွိ ကုန္းေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈၅% ခန႔္ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္လည္း ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆင္တူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို မည္သည့္အခါတြင္ ၾကဳံေတြ႕မည္နည္း။ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အႏၲရာယ္ႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခုကို ညႊန္ျပေနေပသည္။

ဤစာတမ္းပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရင္းႏွီးေနေသာ မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုမွာ မ်ိဳးတုန္းမယ့္ အႏၲရာယ္ထဲမွာ က်ေရာက္ေနျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ယခုေနာက္ပိုင္းေတြ႕ရွိလာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာမူ မ်ိဳးတုန္းစျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ Pimm ၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန႔္က မ်ိဳးတုန္းႏႈန္းမွာ မ်ိဳးစိတ္အေရအတြက္ ၁ သန္းလၽွင္ ၀.၁ ခန႔္ျဖစ္သည္။ ယခုမ်ိဳးတုန္းႏႈန္းမွာမူ မ်ိဳးစိတ္ ၁ သန္းတြင္ ၁၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၾကားခန႔္ရွိေနခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ကမၻာအဝန္းမ်ိဳးသုန္းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၅၀၀ ခန႔္အတြင္း ၅ ခါခန႔္ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ဒိုင္နိုေဆာမ်ားမ်ိဳးတုန္းေစကဲ့ေသာ လြန္ကဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ သန္းခန႔္မွာ ဥကၠာခဲဝင္တိုက္မႈမွာ နာမည္အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျဖစ္ရပ္မွာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အႀကီးမားဆုံးပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ မ်ိဳးသုန္းျခင္းမဟုတ္ခဲ့ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၂ သန္းခန႔္မွာ The Permian-Triassic မ်ိဳးသုန္းျခင္းသည္အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ခဲ့၍ ေရေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၉၆% ႏွင့္ ကုန္းေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၇၀% ခန႔္ကို မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့သည္။ ယခုကၽြန္ု္ပ္တို႔မွာ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာအဝန္း မ်ိဳးသုန္းျခင္း ကပ္ေဘး၏ အစတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s